អស់អីបារម្ភហើយ! ជប៉ុនព្យាបាលអ្នកផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាម្នាក់បានជោគជ័យ ហើយត្រៀមនឹងបង្កើតថ្នាំកម្ចាត់វីរុសនេះ

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វិទ្យាស្ថានជាតិRead More…