បើមិនចង់ជួបរឿងស្តាយក្រោយទាំងនេះទេ សូមកុំឱ្យកូនតូចៗរបស់បងប្អូនប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចច្រើនពេក​…!(មានវីដេអូ)

ក្មេងស្រីម្មាក់បានវះកាត់ភ្នែករបស់នាងនៅក្នុងអាយុ ៤ ឆRead More…